Red Pine

Shen Ling Bai Zhu San

$35
English Name: Ginseng, Poria and Atractylodes Macrocephala Powder
 
Source: Formulas to Aid the Living (1253)
 
Ingredients for 1 bulk herb vacuum sealed bag: 
 
Dang Shen (Codonopsis Radix) 40g
Bai Zhu (Atractylodis macrocephalae Rhizoma)
20g
Fu Ling (Poria) 20g
Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Radix preparata) 20g
Shan Yao (Dioscoreae Rhizoma) 20g
Chao Bian Dou (dry-fried Lablab Semen album) 15g
Lian Zi (Nelumbinis Semen)
10g
Yi Yi Ren (Coicis Semen) 10g
Sha Ren (Amomi Fructus) [add] 10g
Chao Jie Geng (dry-fried Platycodi Radix) 10g
Suggested dose: 1 bag over 2-4 days. The above dosage is doubled from the original source.

You may also like

Recently viewed