Red Pine Chinese Herbs

Good Vibrations

$36

Urban Herbs line of tinctures uses superior quality herbs, specially formulated, to support a variety of common conditions.  Good Vibrations 

supports stress, anxiety, and emotional swings.

Ingredients:

bai zi ren
bai shao
dang gui
fu shen
yuan zhi
suan zao ren
mai men dong
dang shen
hu po
zhi zi
xiang fu
ye jiao teng

You may also like

Recently viewed