Red Pine Chinese Herbs

Flu Fighter

$36

Urban Herbs line of tinctures uses superior quality herbs, specially formulated, to support a variety of common conditions.  Flu Fighter supports symptoms of cough, headache, fever, nasal congestion, chest obstruction, and body aches.

Ingredients:

mao dong qing
wu zhu yu
man jing zi
ju hua
ban lan gen
jin yin hua
bo he
lian qiao
jie geng
niu bang zi
dan dou chi
jing jie
dan zhu ye
lu gen
gan cao

You may also like

Recently viewed