Red Pine Chinese Herbs

EnerQi Bone Broth - Kidney Tonic

$22.40

Product Name: Revive the Spleen and Stomach Bone Broth

Source: Urban Herbs

Ingredients for 1 bulk herb vacuum sealed bag to be added to a bone broth stock:

He Shou Wu
Dang Gui
Huang Jing
Shu Di Huang
Bai Dou Kou
Ding Xiang
Shan Yao
Shan Zhu Yu
Wu Wei Zi
Rou Gui
Huang Qi

Suggested dose: 1 bag in a large stock pot of bone broth.

 

You may also like

Recently viewed