Red Pine Chinese Herbs

Immuni-Qi Bone Broth - Spleen/Kidney/Heart Tonic

$22.40

Product Name: Spleen/Kidney/Heart Tonic Bone Broth

Source: Urban Herbs

Ingredients for 1 bulk herb vacuum sealed bag to be added to a bone broth stock:

Huang Qi (Radix Astagali)
Dang Shen (Radix Codonopsis)
Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
Yu Zhu (Polygonati Odorati Rhizoma)
Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
Ling Zhi (Ganoderma lucidum)
Lian Zi (Semen Nelumbinis)
Shan Zha (Fructus Crataegi)

 

Ba Jiao Hui Xiang (Anisi Stellati Frucuts)
Suggested dose: 1 bag in a large stock pot of bone broth.

 

You may also like

Recently viewed