Red Pine

Ba Zheng San

$43.20
English Name: Eight-Herb Powder for Rectification

Source: Formulary of the Pharmacy Service for Benefiting the People in the Taiping Era (1107)
Ingredients for 1 bulk herb vacuum sealed bag: 

Mu Tong (Akebiae Caulis) 12g
Hua Shi (Talcum) 60g
Che Qian Zi (Plantaginis Semen) 30g
Qu Mai (Dianthi Herba) 24g
Bian Xu (Polygoni avicularis Herba) 24g
Zhi Zi (Gardeniae Fructus) 18g
Jiu Xi Da Huang (wine-washed Rhei Radix et Rhizoma) 18g
Deng Xin Cao (Junci Medulla) 12g
Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Radix preparata) 18g
Suggested dose: 1 bag over 2-4 days. The above dosage is doubled from the original source.

You may also like

Recently viewed